Priest Profile

Fr. Thomas Pattamkulam

  • Date of birth: January 20
  • Phone: 9447025797
  • Phone(Off): 0467 2228227
  • Email: pattamkulam@rediffmail.com
  • Ordination: 31/12/1992
  • Feast: July 3
  • Native Parish: Pathenpara St.Antony's Church
  • Current Designation: Vicar - St. Joseph's Forane Church

 

Service Details - Parishes 1. Palavayal Palavayal, - 12-05-2018 (Vicar)
2. Panathady Panathady, 13-05-2018 - (Vicar)