Priest Profile

Fr. Sebastian (Siby) Palakkuzhy

  • Date of birth: 31 December 1969
  • Phone: 9447321669
  • Phone(Off): 9847218484
  • Email: sibipalakuzhy@gmail.com
  • Ordination: 28/12/1993
  • Feast: January 20
  • Native Parish: Manikkadavu St. Thomas Church
  • Current Designation: Vicar - Devamatha Forane Church

 

Service Details - Parishes 1. Kolakkad Kolakkad, - 12-05-2018 (Vicar)
2. Paisakary Paisakary, 13-05-2018 - (Vicar)