Parish Details

Kallar - Santhigiri Infant Jesus Church

 

Patron Infant Jesus
Established Year 2017
Parish Vicar: Rev. Fr. Kanakkattu Joseph (Manu)
Assistant Vicar1 Rev. Fr. Kanakkattu Joseph (Manu)
Assistant Vicar2 Rev. Fr. Kanakkattu Joseph (Manu)