Liturgical Calendar

Daily Readings for Friday April 26,2019

Gospel, മത്താ 10:26-33 (10:16-33) : നിര്‍ഭയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക

അതിനാല്‍,നിങ്ങള്‍ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ടാ. കാരണം, മറഞ്ഞിരി ക്കുന്നതൊന്നും വെളിപ്പെടാതിരി ക്കുകയില്ല. നിഗൂഢമായതൊന്നും അറിയപ്പെടാതിരിക്കുകയുമില്ല. അന്ധകാരത്തില്‍ നിങ്ങളോടു ഞാന്‍ പറയുന്നവ പ്രകാശത്തില്‍ പറയു വിന്‍; ചെവിയില്‍ മന്ത്രിച്ചത് പുര മുകളില്‍നിന്നു പ്രഘോഷിക്കുവിന്‍. ശരീരത്തെ കൊല്ലുകയും എന്നാല്‍ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാന്‍ കഴിയാതി രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടേണ്ടാ. മറിച്ച്, ആത്മാവി നെയും ശരീരത്തെയും നരകത്തി നിരയാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടുവിന്‍. ഒരു നാണയത്തുട്ടിന് രണ്ടു കുരുവികള്‍ വില്ക്കപ്പെടു ന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ പിതാവറിയാതെ അവയിലൊന്നുപോലും നിലത്തു വീഴുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയിഴയും എണ്ണപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു. അതിനാല്‍, ഭയപ്പെടേണ്ടാ. നിങ്ങള്‍ അനേകം കുരുവികളെ ക്കാള്‍ വിലയുള്ളവരാണല്ലോ. മനു ഷ്യരുടെ മുമ്പില്‍ എന്നെ ഏറ്റു പറയുന്നവനെ സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ എന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ മുമ്പില്‍ ഞാനും ഏറ്റുപറയും. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പില്‍ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ സ്വര്‍ഗ സ്ഥനായ എന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ മുമ്പില്‍ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും.


Reading 3, ഹെബ്രാ 11:3-10 (11:3-10,32-12:2) : വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പൂര്‍വ്വികര്‍

ദൈവത്തിന്‍െറ വചനത്താല്‍ ലോകങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നും കാണപ്പെടുന്നവ കാണപ്പെടാത്തവയില്‍നിന്നുണ്ടായി എന്നും വിശ്വാസംമൂലം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിശ്വാസംമൂലം ആബേല്‍ കായേന്‍റേതിനെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠമായ ബലി ദൈവത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ചു. അതുവഴി അവന്‍ നീതിമാനായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ക്ക് ദൈ വം സാക്ഷ്യം നല്കി. അതിനാല്‍, മരിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവന്‍ സംസാരിക്കുന്നു. വിശ്വാസംമൂലം ഹെനോക്ക് മരണം കാണാതെ സംവഹിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവം അവനെ സംവഹിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവന്‍ കാണപ്പെട്ടുമില്ല. അപ്രകാരം എടുക്കപ്പെടുന്നതിനുമുന്‍പ് താന്‍ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചെന്ന് അവനു സാക്ഷ്യംലഭിച്ചു. വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. ദൈവസന്നിധിയില്‍ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്‍ ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ സമീപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവിടന്നു പ്രതിഫലം നല്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വാസംമൂലമാണ് നോഹ അന്നുവരെ കാണപ്പെടാതിരുന്നവയെപ്പറ്റി ദൈവം മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തപ്പോള്‍, തന്‍െറ ഭവനത്തിന്‍റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഭയഭക്തിയോടെ പെട്ടകം നിര്‍മ്മിച്ചത്. ഇതുമൂലം അവന്‍ ലോകത്തെ കുറ്റംവിധിക്കുകയും വിശ്വാസത്തില്‍നിന്നുളവാകുന്ന നീതിയുടെ അവകാശിയാകുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാസംമൂലം അബ്രാഹം തനിക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്കു പോകാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അനുസരിച്ചു. എവിടേക്കാണു പോകേണ്ടതെന്നറിയാതെതന്നെയാണ് അവന്‍ പുറപ്പെട്ടത്. വിശ്വാസംമൂലം അവന്‍ വാഗ്ദത്തഭൂമിയില്‍ പരദേശിയെപ്പോലെ ജീവിച്ചു. അതേവാഗ്ദാനത്തിന്‍െറ അവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടുമൊത്ത് അവന്‍ കൂടാരങ്ങളില്‍ പാര്‍ത്തു. ദൈവം രൂപകല്പന ചെയ്തതും നിര്‍മ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുറപ്പിച്ചതുമായ ഒരു നഗരം അവന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.


Reading 2, ശ്ലീഹ 6:8-15 (6:8-7:10) : എസ്തപ്പാനോസ് ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു

എസ്തപ്പാനോസ് കൃപയും ശക്തിയുംകൊണ്ടുനിറഞ്ഞ് അദ്ഭുതങ്ങളും വലിയ അടയാളങ്ങളും ജനമധ്യത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. സ്വതന്ത്രന്മാരുടേത് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സിനഗോഗിലെ ചില അംഗങ്ങളും സൈറീന്‍ കാരും അലക്സാണ്ഡ്രിയാക്കാരും കിലിക്യായിലും ഏഷ്യയിലും നിന്നുള്ളവരും എഴുന്നേറ്റ് എസ്തപ്പാനോസിനോട് വാദപ്രതിവാദത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. എന്നാല്‍, അവന്‍റെ ജ്ഞാനത്തെയും അവന്‍റെ സംസാരത്തിലെ ആത്മാവിനെയും എതിര്‍ത്തുനില്ക്കാന്‍ അവര്‍ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോള്‍, അ വന്‍ മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിനുമെതിരായി ദൂഷണവാക്കുകള്‍ പറയുന്നതു ഞങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുപറയാന്‍ ആളുകളെ രഹസ്യത്തില്‍ അവര്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അവര്‍ ജനത്തെയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും നിയമജ്ഞരെയും ഇളക്കുകയും എതിരായിവന്ന് അവനെ പിടികൂടി ന്യായാധിപസംഘത്തിന്‍റെ മുമ്പില്‍ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തു. കള്ളസാക്ഷികള്‍ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു പറഞ്ഞു: ഈ മനു ഷ്യന്‍ ഈ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും നിയമത്തിനുമെതിരായി വാക്കുകള്‍ പറയുന്നതില്‍നിന്ന് വിരമിക്കുന്നില്ല. നസറായനായ ഈശോ ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് മോശ ഏല്പിച്ചുതന്നിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങള്‍ മാറ്റുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇവന്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഞങ്ങള്‍ കേട്ടു. ന്യായാധിപസംഘത്തിലിരുന്ന സകലരും അവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോള്‍ അവന്‍റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്‍റെ മുഖംപോലെ കണ്ടു.


Reading 1, ദാനി 3:25-31 (3:25-45) : തീച്ചൂളയില്‍ മൂന്നു യുവാക്കള്‍ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു

ചൂളയുടെ ചുറ്റും നിലയുറപ്പിച്ച കല്‍ദായരെ അതു ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അസറിയായോടും കൂട്ടുകാരോടുംകൂടെ നില്‍ക്കു ന്നതിന് കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദൂതന്‍ ചൂളയിലേ ക്കിറങ്ങിച്ചെന്നു. അവന്‍ ജ്വാലയെ ചൂളയില്‍ നിന്ന് ആട്ടിയകറ്റി. ൂളയുടെ മധ്യഭാഗം ജലകണങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ കാറ്റു വീശുന്ന സ്ഥലം പോലെയായി. അതുകൊണ്ട് അഗ്നി അവരെ സ്പര്‍ശിച്ചില്ല. അത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെ യ്തില്ല. അപ്പോള്‍ അവര്‍ മൂവരും ഏക കണ്‍ഠമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു: കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെപിതാക്കന്‍മാരുടെ ദൈവമേ, അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാണ്; അങ്ങ് എന്നുമെന്നും സ്തുത്യര്‍ഹനുംഅത്യുന്നതനുമാണ്.  അങ്ങയുടെ മഹത്വപൂര്‍ണമായ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ! അത് എക്കാലവും എല്ലാറ്റിനുംഉപരി മഹത്വപ്പെടുകയുംസ്തുതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ! പരിശുദ്ധിയും മഹത്വവുംനിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന അങ്ങയുടെ ആലയത്തില്‍ അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ! അങ്ങ് എന്നെന്നും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയുംഅത്യധികം മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ!