Liturgical Calendar

Daily Readings for Tuesday April 07,2020

Gospel, യോഹ 12:20-26 (12:12-43) : ഗോതമ്പുമണി നിലത്തു വീണഴിയണം.

അടുത്ത ദിവസം, തിരുനാളിനു വന്നുകൂടിയ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഈശോ ജറുസലേമിലേക്കു വരുന്നെന്നു കേട്ട്, ഈന്തപ്പനയോലകളെടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ എതിരേല്ക്കാന്‍ പുറപ്പെട്ടു. അവര്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ഹോസാന! കര്‍ത്താവിന്‍റെ നാമത്തില്‍ വരുന്നവനും ഇസ്രായേലിന്‍റെ രാജാവുമായവന്‍ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്‍. ഈശോയാകട്ടെ, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപോലെ, ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കണ്ട് അതിന്‍റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു. സിയോന്‍പുത്രീ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഇതാ, നിന്‍റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് എഴുന്നള്ളുന്നു. അവന്‍റെ ശിഷ്യന്‍മാര്‍ക്ക് ആദ്യം ഇതു മനസ്സിലായില്ല. എന്നാല്‍, ഈശോ മഹത്ത്വം പ്രാപിച്ചപ്പോള്‍, അവനെപ്പറ്റി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും അവനുവേണ്ടി ഇവയെല്ലാം ചെയ്തെന്നും അവര്‍ അനുസ്മരിച്ചു. ലാസറിനെ കല്ലറയില്‍നിന്നു വിളിക്കുകയും മരിച്ചവരില്‍നിന്ന് ഉയിര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ അവനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം അവനു സാക്ഷ്യം നല്കിയിരുന്നു. അവന്‍ ഈ അടയാളം പ്രവര്‍ത്തിച്ചെന്നു കേട്ടതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജനക്കൂട്ടം അവനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ വന്നത്. അപ്പോള്‍ ഫരിസേയര്‍ പരസ്പരം പറഞ്ഞു: നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നു കാണുന്നില്ലേ? നോക്കൂ, ലോകം
അവന്‍റെ പിന്നാലേ പോയിക്കഴിഞ്ഞു.
തിരുനാളില്‍ ആരാധിക്കാന്‍ വന്നവരില്‍ ഏതാനും ഗ്രീക്കുകാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര്‍ ഗലീലിയിലെ ബേത്സയ്ദായില്‍നിന്നുള്ള പീലിപ്പോസിന്‍റെ അടുക്കല്‍ ചെന്നു പറഞ്ഞു: പ്രഭോ, ഞങ്ങള്‍ ഈശോയെ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പീലിപ്പോസ് പോയി അന്ത്രയോസിനോടു പറഞ്ഞു. അന്ത്രയോസും പീലിപ്പോസും കൂടി ഈശോയെ വിവരമറിയിച്ചു. ഈശോ പ്രതിവചിച്ചു: മനുഷ്യപുത്രന്‍ മഹത്ത്വപ്പെടാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. സത്യം സത്യമായി ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ഗോതമ്പുമണി നിലത്തുവീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് അതേപടിയിരിക്കും. അഴിയുന്നെങ്കിലോ, അത് ഏറെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. തന്‍റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്‍ അതു നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ലോകത്തില്‍ തന്‍റെ ജീവനെ വെറുക്കുന്നവന്‍ നിത്യജീവനിലേക്ക് അതു കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. അപ്പോള്‍, ഞാന്‍ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്‍റെ ശുശ്രൂഷകനും ആയിരിക്കും; എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെ പിതാവു ബഹുമാനിക്കും.
ഇപ്പോള്‍ എന്‍റെ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. ഞാന്‍ എന്തു പറയേണ്ടൂ! പിതാവേ, ഈ മണിക്കൂറില്‍നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. അല്ല, ഇതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ മണിക്കൂറിലേക്കു ഞാന്‍ വന്നത്. പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്ത്വപ്പെടുത്തണമേ! അപ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി: ഞാന്‍ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇനിയും മഹത്ത്വപ്പെടുത്തും. അവിടെ നിന്നിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം ഇതു കേട്ടിട്ട്, ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞു;  എന്നാല്‍ ചിലര്‍ ഒരു മാലാഖ അവനോടു സംസാരിച്ചു എന്നും. ഈശോ പറഞ്ഞു: ഈ സ്വരമുണ്ടായത് എനിക്കുവേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്.
ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിന്‍റെ ന്യായവിധി. ഇപ്പോള്‍ ഈ ലോകത്തിന്‍റെ അധികാരി പുറന്തള്ളപ്പെടും. ഞാന്‍ ഭൂമിയില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ത്തപ്പെടുമ്പോള്‍ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിലേക്കാകര്‍ഷിക്കും. അവന്‍ ഇതു പറഞ്ഞത്, താന്‍ ഏതുവിധത്തിലുള്ള മരണമാണ് വരിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നു സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പോള്‍ ജനക്കൂട്ടം അവനോടു ചോദിച്ചു: മിശിഹാ  എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ നിയമത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ  മനുഷ്യപുത്രന്‍ ഉയര്‍ത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു നീ പറയുന്നതെങ്ങനെ? ആരാണ് ഈ മനുഷ്യപുത്രന്‍? ഈശോ അവരോടു പറഞ്ഞു: അല്പസമയംകൂടി പ്രകാശം നിങ്ങളുടെയിടയിലുണ്ട്. അന്ധകാരം നിങ്ങളെ കീഴടക്കാതിരിക്കാന്‍, പ്രകാശമുള്ളപ്പോള്‍ നടന്നുകൊള്ളുവിന്‍. അന്ധകാരത്തില്‍ നടക്കുന്നവന്‍ താന്‍ എവിടേക്കാണു പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങള്‍ പ്രകാശത്തിന്‍റെ മക്കളാകേണ്ടതിന് നിങ്ങള്‍ക്കു പ്രകാശമുള്ളപ്പോള്‍ അതില്‍ വിശ്വസിക്കുവിന്‍. ഇതു പറഞ്ഞശഷം ഈശോ അവരില്‍നിന്നുപോയി രഹസ്യത്തില്‍ കഴിഞ്ഞു.  അവന്‍ ഏറെ അടയാളങ്ങള്‍ അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചെങ്കിലും അവര്‍ അവനില്‍ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഏശയ്യാ പ്രവാചകന്‍ പറഞ്ഞ വചനം പൂര്‍ത്തിയാകേണ്ടതിനാണ് ഇത്: കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം ആരു വിശ്വസിച്ചു? കര്‍ത്താവിന്‍റെ ഭുജം ആര്‍ക്കാണു വെളിപ്പെട്ടത്? അതുകൊണ്ട് അവര്‍ക്കു വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏശയ്യാ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അവര്‍ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍കൊണ്ടു കാണുകയും ഹൃദയംകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ അവര്‍ എന്നിലേക്കു തിരിഞ്ഞ് ഞാന്‍ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്, അവിടന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകള്‍ അന്ധമാക്കുകയും ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്‍റെ മഹത്ത്വം കാണുകയും അവനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഏശയ്യാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും, അധികാരികളില്‍ത്തന്നെ അനേകര്‍ അവനില്‍ വിശ്വസിച്ചു. എന്നാല്‍, സിനഗോഗില്‍നിന്നു ബഹിഷ്കൃതരാകാതിരിക്കാന്‍വേണ്ടി
ഫരിസേയരെ ഭയന്ന് അവരാരും അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ല. ദൈവത്തില്‍നിന്നുള്ള
മഹത്ത്വത്തെക്കാളധികം മനുഷ്യരുടെ
പ്രശംസ അവര്‍ അഭിലഷിച്ചു.
 


Reading 3, ഹെബ്രാ 5:1-10 (4:14-6: 8) : പ്രധാന പുരോഹിതനായ ഈ ശോമിശിഹാ.

അതുകൊണ്ട്, സ്വര്‍ഗത്തിലേക്കു കടന്നുപോയ മഹാനായ ഒരു പ്രധാനപുരോഹിതന്‍, ദൈവപുത്രനായ ഈ ശോ, നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റുപറച്ചില്‍ നമുക്കു മുറുകെപ്പിടിക്കാം. നമ്മുടെ ബലഹീനതകളില്‍  സഹതപിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത്; പിന്നെയോ, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെതന്നെ അവന്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാല്‍ പാപമില്ലാതെ. അതിനാല്‍, ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ സഹായത്തിനായി, കരുണ സ്വീകരിക്കാനും കൃപ കണ്ടെത്താനും കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ നമുക്കു സമീപിക്കാം.
മനുഷ്യരില്‍നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ പ്രധാന പുരോഹിതനും ദൈവികകാര്യങ്ങള്‍ക്കു നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യര്‍ക്കുവേണ്ടി പാപങ്ങളെപ്രതി ബലികളും കാഴ്ചകളും അര്‍പ്പിക്കാനാണ്. അവന്‍തന്നെയും ബലഹീനതയ്ക്കുവിധേയനായതു കൊണ്ട് അജ്ഞരോടും വഴിതെറ്റിയ വരോടും ആര്‍ദ്രതയോടെ പെരുമാ റാന്‍ അവനു കഴിയും. ഇക്കാരണത്താല്‍, അവന്‍ ജനത്തിന്‍റേതെന്നപോലെ, തന്‍റെയും പാപങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ബലിയര്‍പ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അഹറോനെപ്പോലെ ദൈവത്താല്‍ വിളിക്കപ്പെടാതെ ആരും തനിക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ ഈ ബഹുമതി ഏറ്റെടു ക്കുകയല്ല. അതുപോലെ, മിശിഹാ യും പ്രധാന പുരോഹിതനാകുന്നതിന് തന്നത്തന്നെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തിയില്ല. നീ എന്‍െറ പ്രിയപുത്രനാണ്; ഇന്നു ഞാന്‍ നിനക്കു ജന്മമേകി എന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞവന്‍ തന്നെയാണ് അവനെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തിയത്. അവിടന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരിടത്തു പറയുന്നപോലെ, മെല്‍ക്കിസെദേക്കിന്‍െറ ക്രമപ്രകാരം നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ്. ഈലോകജീവിതകാലത്ത് അവന്‍, മരണത്തില്‍നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവന് കണ്ണീരോടും വലിയ വിലാപത്തോടുംകൂടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളും യാചനകളും സമര്‍പ്പിച്ചു.  ഭയഭക്തിമൂലം അവന്‍ കേള്‍ ക്കപ്പെട്ടു. പുത്രനായിട്ടും, സഹിച്ചവയിലൂടെ, അവന്‍ അനുസരണം പഠിച്ചു. പരിപൂര്‍ണനാക്കപ്പെട്ട അവന്‍, അനുസരിക്കുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണമായിത്തീര്‍ന്നു - മെല്‍ക്കിസെദേക്കിന്‍െറ ക്രമപ്രകാരം പ്രധാന പുരോഹിതനായി ദൈവത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട്.
ഇതെക്കുറിച്ച്  ധാരാളം ഞങ്ങള്‍ക്കു പറയാനുണ്ട്. ഗ്രഹിക്കുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ മന്ദതയുള്ളവരാകയാല്‍, അതെ ല്ലാം വിശദമാക്കുക വിഷമകരമാണ്. ഇതിനകം നിങ്ങള്‍ പ്രബോധകരാകേണ്ടിയിരുന്നവരാണ്. പക്ഷേ, ദൈവിക അരുളപ്പാടുകളുടെ പ്രാഥമിക തത്ത്വങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഒരാള്‍  ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണമല്ല, നിങ്ങള്‍ പാല് ആവശ്യമുള്ളവരായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. പാലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവന്‍  ശിശുവായതിനാല്‍ നീതിയുടെ വചനം പരിചയമില്ലാത്തവനാണ്. എന്നാല്‍, കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം പക്വത വന്നവരുടേതാണ്. അവര്‍, നന്മതിന്മകള്‍ വിവേചിച്ചറിയാന്‍വേണ്ടി പരിശീലനത്തിലൂടെ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവരാണ്. അതിനാല്‍, മിശിഹാ യുടെ വചനത്തിന്‍റെ പ്രാരംഭ പാഠങ്ങള്‍ പിന്നിട്ട് നമുക്കു പൂര്‍ണതയിലേക്കു മുന്നേറാം. നിര്‍ജീവ പ്രവൃത്തികളില്‍നിന്നുള്ള മാനസാന്തരം, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, മാമ്മോദീസയുടെ പ്രബോധനം, കൈവയ്പ്, മരിച്ചവരുടെ ഉയിര്‍പ്പ്, നിത്യവിധി എന്നിവയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരടിസ്ഥാനമിടേണ്ടതില്ല. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കില്‍ നമുക്കിതില്‍ മുന്നേ റാം. ഒരിക്കല്‍ പ്രകാശിതരായവരും സ്വര്‍ഗീയ സമ്മാനം ആസ്വദിച്ചറിയുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ പങ്കുകാരാകുകയും ദൈവവചനത്തിന്‍െറ നന്‍മയും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിന്‍െറ ശക്തിയും രുചിച്ചറിയുകയും ചെയ്തവരെ, മനഃപൂര്‍വം ദൈവപുത്രനെ കുരിശില്‍ തറയ്ക്കുക യും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണുപോയതിനുശേഷം, മാനസാന്തരത്തിലേക്കു പുനരാനയിക്കുക അസാധ്യം. പലവട്ടം തന്‍റെമേല്‍ പെയ്യുന്ന മഴവെളളം കുടിച്ചിട്ട്, ആര്‍ക്കുവേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സസ്യങ്ങള്‍ മുളപ്പിക്കുന്ന ഭൂമി, ദൈവത്തില്‍നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, മുള്ളുകളും ഞെരിഞ്ഞിലുകളുമാണ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെങ്കിലോ, അതു പ്രയോജ നരഹിതമാകും. അതിന്‍മേല്‍ ശാപം ആസന്നമാണ്. അതിന്‍റെ അവസാനം എരിഞ്ഞമരലാണ്.


Reading 2, ജോഷ്വ 22:30-23:1 : സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന കര്ത്താ വ്.

റൂബന്‍-ഗാദ്- മനാസ്സെ ഗോ ത്രങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകേട്ട് പുരോഹിതനായ ഫിനെഹാസും അവന്‍െറ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്‍മാരും ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്രത്തലവന്‍മാരും തൃപ്തരായി. പുരോഹിതനായ എലെയാസ റിന്‍െറ മകന്‍ ഫിനെഹാസ് അവ രോടു പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടെന്ന് ഇന്നു ഞങ്ങള്‍ അറിയുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവിനെതിരേ അകൃത്യം ചെയ്തില്ല. നിങ്ങള്‍ ഇസ്രായേല്‍ ജനത്തെ കര്‍ത്താവിന്‍െറ കോപ ത്തില്‍നിന്നു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരോഹിതനായ എലെയാസ റിന്‍െറ മകന്‍ ഫിനെഹാസും സമൂഹനേതാക്കളും ഗിലയാദില്‍ റൂബന്‍-ഗാദു ഗോത്രങ്ങളുടെ അടുക്കല്‍ നിന്നു കാനാന്‍ദേശത്തു തിരിച്ചുവന്ന്, ഇസ്രായേല്‍ജനത്തെ വിവരമറിയിച്ചു. ഈ വാര്‍ത്ത ഇസ്രായേലിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. റൂബന്‍-ഗാദു ഗോത്രങ്ങള്‍ വസി ക്കുന്ന നാടു നശിപ്പിക്കാന്‍ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവര്‍ പിന്നീടു സംസാരിച്ചില്ല. അവര്‍ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. കര്‍ത്താ വാണ് ദൈവം എന്നതിന് ഇതു നമ്മുടെ ഇടയില്‍ ഒരു സാക്ഷ്യമാ യിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞ് റൂബന്‍- ഗാദു ഗോത്രങ്ങള്‍ ആ ബലിപീഠ ത്തിനു സാക്ഷ്യം എന്നു പേരിട്ടു. ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെയെല്ലാം കീഴടക്കി കര്‍ത്താവ് ഇസ്രായേലിന് സ്വസ്ഥത നല്‍കി. അങ്ങനെ ഏറെ ക്കാലം കഴിഞ്ഞു. ജോഷ്വ വൃദ്ധ നായി.


Reading 1, ഉത്പ 37:23-36 : സഹോദരന്മാര്‍ ജോസഫിനെ വില്ക്കുന്നു.

യൗസേപ്പ് അടുത്തെത്തിയ പ്പോള്‍, സഹോദരന്‍മാര്‍ അവന്‍ ധരിച്ചിരുന്ന കൈനീളമുള്ള പുറം കുപ്പായം ഊരിയെടുത്തു. അവനെ ഒരു കുഴിയില്‍ തള്ളിയിട്ടു. അതു വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറാ യിരുന്നു. അവര്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാ നിരുന്നപ്പോള്‍ ഗിലയാദില്‍നിന്നുവ രുന്ന ഇസ്മായേല്യരുടെ ഒരുയാത്രാ സംഘത്തെ കണ്ടു. അവര്‍ സുഗന്ധ പ്പശയും പരിമളദ്രവ്യങ്ങളും കുന്തുരു ക്കവും ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയറ്റി ഈജി പ്തിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ യൂദാ തന്‍െറ സഹോദരന്‍ മാരോടു പറഞ്ഞു: നമ്മുടെ സഹോ ദരനെക്കൊന്ന് അവന്‍െറ രക്തം മറച്ചുവച്ചതുകൊണ്ടു നമുക്കെന്തു പ്രയോജനമാണുണ്ടാവുക? വരു വിന്‍, നമുക്കവനെ ഇസ്മായേ ല്യര്‍ക്കു വില്‍ക്കാം. അവനെ നമ്മള്‍ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടാ. അവന്‍ നമ്മുടെ സഹോദരനാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ മാംസം. അവന്‍െറ സഹോദരന്‍മാര്‍ അതിനു സമ്മതിച്ചു.
അപ്പോള്‍ കുറെ മിദിയാന്‍ കച്ചവടക്കാര്‍ ആ വഴി കടന്നുപോയി. യൗസേപ്പിന്‍െറ സഹോദരന്‍മാര്‍ അവനെ കുഴിയില്‍നിന്നു പൊക്കി യെടുത്ത് ഇരുപതു വെള്ളിക്കാശിന് ഇസ്മായേല്യര്‍ക്കു വിറ്റു. അവര്‍ അവനെ ഈജിപ്തിലേക്കു കൊണ്ടു പോയി. റൂബന്‍ കുഴിയുടെ അടു ത്തേക്കു തിരിച്ചു ചെന്നു. എന്നാല്‍ യൗസേപ്പ് കുഴിയില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു. അവന്‍ തന്‍െറ ഉടുപ്പു വലിച്ചുകീറി, സഹോദരന്‍മാരുടെ അടുത്തുചെന്നു വിലപിച്ചു. കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. ഞാനിനി എവിടെപ്പോകും. അവര്‍ ഒരാടിനെക്കൊന്ന് യൗസേപ്പിന്‍െറ കുപ്പായമെടുത്ത് അതിന്‍െറ രക്ത ത്തില്‍ മുക്കി. കൈ നീളമുള്ള ആ നീണ്ട കുപ്പായം തങ്ങളുടെ പിതാ വിന്‍െറയടുക്കല്‍ കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് അവര്‍ പറഞ്ഞു: ഈ കുപ്പായം ഞങ്ങള്‍ക്കു കണ്ടുകിട്ടി. ഇത് അങ്ങയുടെ മകന്‍േറതാണോ അല്ലയോ എന്നു നോക്കുക. അവന്‍ അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവന്‍ പറ ഞ്ഞു: ഇത് എന്‍െറ മകന്‍െറ കുപ്പാ യമാണ്. ഏതോ കാട്ടുമൃഗം അവനെ പിടിച്ചുതിന്നു. യൗസേപ്പിനെ അതു കടിച്ചുകീറിക്കാണും. യാക്കോബു തന്‍െറ വസ്ത്രം വലിച്ചുകീറി; ചാക്കുടുത്തു വളരെനാള്‍ തന്‍െറ മകനെക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു. അവ ന്‍െറ പുത്രന്‍മാരും പുത്രിമാരും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍, അവര്‍ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കരഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ പാതാള ത്തില്‍ എന്‍െറ മകന്‍െറയടു ത്തേക്കു ഞാന്‍ പോകും എന്നു പറഞ്ഞ് അവന്‍ തന്‍െറ മകനെ യോര്‍ത്തു വിലപിച്ചു; ഇതിനിടെ മിദിയാന്‍കാര്‍ യൗസേപ്പിനെ ഈജി പ്തില്‍ ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോ ഗസ്ഥനും കാവല്‍പടയുടെ നായക നുമായ പൊത്തിഫറിനു വിറ്റു.