Priest Profile

Fr. Isaac Mattathil

  • Date of birth: 31 December 1969
  • Phone: 9446655664
  • Phone(Off): 04602 286855
  • Email: manojmattams@gmail.com
  • Ordination: 27/12/2003
  • Feast: October 19
  • Native Parish: Chully St. Mary's Church
  • Current Designation: Vicar - St. Sebastian's Church

 

Service Details - Parishes 1. Randamkadavu Randamkadavu, - 12-05-2018 (Vicar)
2. Karthikapuram Karthikapuram, 13-05-2018 - (Vicar)