Priest Profile

Fr. Joseph Kalarickal

  • Date of birth: May 04
  • Phone: 9447691880
  • Phone(Off): 04868-264275
  • Ordination: 30/12/1986
  • Feast: Mar 19
  • Native Parish: Paisakary Devamatha Forane Church
  • Current Designation: Parish priest - St. Mary's Church

 

Service Details - Parishes 1. Udayagiri Udayagiri, - 12-05-2018 (Parish priest)