Parish Details

Charal St. Sebastian Church

 

Parish Vicar: Rev. Fr. Anakkallil James
Address: Charal P.O.
Pin: 670706
Phone: 0490 2426029