Parish Details

Paramba St. Mary's Church

 

Patron St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Chempananickal John (Rimal)