Parish Details

Varakkad St. Joseph's Church

 

Patron St. Jospeh
Parish Vicar: Rev. Fr. Chennattu Philip
Address: Kottamala PO
Pin: 671 314