Parish Details

Manjalampuram St. Antony's Church

 

Patron St. Antony
Parish Vicar: Rev. Fr. Keezharathil Thomas