Parish Details

Kolayad St. Alphonsa

 

Patron St. Alphonsa
Parish Vicar: Rev. Fr. Karakkattu Philip